0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  England Premier League
Nathan Aspinall
۶
۴
Gerwyn Price
Finished
۰۰:۰۵
Dimitri van de Bergh
۴
۶
Michael van Gerwen
Finished
۰۰:۴۰
Chris Dobey
۶
۴
Nathan Aspinall
Finished
۰۱:۱۰
Michael van Gerwen
۵
۶
Chris Dobey
Finished
۰۱:۴۵
  World Modus Super Series
Jamie Kelling
۳
۴
Alexander Merkx
Finished
۰۲:۱۵
Alexander Merkx
۰
۴
Smith Raymond
Finished
۰۱:۳۵
Adam Mould
۴
۳
Johnny Haines
Finished
۰۱:۵۵
Smith Raymond
۲
۴
Adam Mould
Finished
۰۲:۳۰
Johnny Haines
۴
۳
Jamie Kelling
Finished
۰۲:۵۰
Alexander Merkx
۴
۲
Adam Mould
Finished
۰۳:۱۵
Smith Raymond
۴
۰
Johnny Haines
Finished
۰۳:۳۵
Adam Mould
۲
۴
Jamie Kelling
Finished
۰۳:۵۰
Johnny Haines
۱
۴
Alexander Merkx
Finished
۰۴:۱۰
Jamie Kelling
۲
۴
Smith Raymond
Finished
۰۴:۳۰
Martin Adams
۴
۲
John Henderson
Finished
۱۳:۰۵
Scott Walters
۲
۴
Clark Matt
Finished
۱۳:۲۰
Justin Smith
۴
۳
Colin Osborne
Finished
۱۳:۴۵
Clark Matt
۲
۴
Martin Adams
Finished
۱۳:۵۵
John Henderson
۳
۴
Colin Osborne
Finished
۱۴:۱۵
Scott Walters
۴
۰
Justin Smith
Finished
۱۴:۵۵
Colin Osborne
۴
۳
Clark Matt
Finished
۱۵:۱۰
Justin Smith
۴
۲
John Henderson
Finished
۱۵:۲۵
Martin Adams
۲
۴
Scott Walters
Finished
۱۵:۴۰
Martin Adams
۱
۴
Colin Osborne
Finished
۱۶:۲۵
Clark Matt
۴
۱
Justin Smith
Finished
۱۶:۴۰
Scott Walters
۴
۲
John Henderson
Finished
۱۷:۰۰
Justin Smith
۲
۴
Martin Adams
Finished
۱۷:۲۰
Colin Osborne
۰
۲
Scott Walters
inprogress
۱۷:۳۵
John Henderson
-
-
Clark Matt
بازی شروع نشده است
۱۷:۵۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید